hu
 
Szerda, 2024. Május 22.

Normatív tanácshatározatok: 2023/307. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

2023.09.19

2023/307. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2023/31025. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2000/99. számú a piaci termékek és szolgáltatások forgalmazásáról szóló kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve a 2003/333. számú, Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló 99/2000. számú kormányrendelet alkalmazásának előírásait;
Figyelembe véve az újraközölt 1991/61. számú, az egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és -nyugalmat sértőcselekmények büntetéséről szóló törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2006/307-es tűzvédelmi törvény 30¹ cikkely 1. bekezdését és az 57¹ cikkely 2. bekezdését;
Fugyelembe véve az építmény vagy létesítmény üzemeltetésének vagy használatának a tűzbiztonsági követelmények súlyos megszegése, így a benntartózkodók és a beavatkozó erők életének veszélyeztetése, a tartószerkezet instabilitásának mellőzése, valamint az épületben és a szomszédos ingatlanokra való tűz- és füstterjedés korlátozásának elmulasztása esetén való megtiltási szempontjai meghatározásáról szóló 2015/915. számú kormányhatározat 3. cikkelyének 1. bekezdésének előírásait;
Az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015/227 sz. törvény 475 cikkely 3. bekezdés előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés c pontjának és a 362. cikkely (2) bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat módosítását és kiegészítését szabályzatok módosítását és kiegészítését, az 1. számú melléklet, a következő módon:
I. A 3. cikkely a következő tartalommal:
”3. CIKK. - Az engedélyhez kötött élelmiszerek, a nem élelmiszeripari, piaci szolgáltatás és vendéglátásra vonatkozó értékesítési tevékenységek tárgyát az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2000/99. számú, a piaci termékek és szolgáltatások forgalmazásáról szóló kormányrendelet mellékelte, illetve az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015/227 sz. törvény 475 cikkely 3. bekezdése írja elő.”
II. A 13. cikkely 1. bekezdése után egy új bekezdéssel, a 2. bekezdéssel egészül ki, a következő tartalommal:
”(2) Azonos értékesítési struktúrában, illetve értékesítési területen nagy- és kiskereskedelmi tevékenység végzésére a mellékelt igazoló igazolás szerint működési engedély nem adható ki. A működési engedélyt kereskedelmi, kis- és nagykereskedelmi típusonként adják ki, az értékesítési struktúra típusonkénti azonosításával.”
III. A 15. cikkely 3. bekezdése a következő tartalommal:
”(3) A tűzbiztonsági szempontból engedélyköteles építményekre, létesítményekre a tűzvédelmi engedélyt a tervezett változtatási tervvel együtt a kell kérni a Kovászna megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőségtől, vagy az arra jogosult kiállító szerv átirata, hogy ez az engedély nem szükséges, vagy annak igazolása, hogy az építkezés/fejlesztések a 2015/915. számú kormányhatározat 3. cikkelyének 1. bekezdésének hatályán kívül esik.”
IV. A 15. cikkely 4. bekezdése a következő tartalommal:
”(4) Az Katasztrófavédelmi Felügyelőség engedélyével nem rendelkező gazdasági szereplők részére kiadott működési engedélyben, illetve azok számára, akik igazolták, hogy az építkezés/fejlesztések a 2015/915. számú kormányhatározat 3. cikkelyének 1. bekezdésének hatályán kívül esnek, megemlítésre kerül: „A tűzvédelmi engedély megszerzéséig az építmények, létesítmények üzemeltetése tekintetében a tűzbiztonsági követelmény biztosítása szempontjából a kizárólagos felelősség a beruházások kedvezményezettjeit terheli”.”
v. A 15. cikkely 4. bekezdése után egy új bekezdéssel, a 41. bekezdéssel egészül ki, a következő tartalommal:
”(41) Amennyiben a Kovászna megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőség szemszögéből kitűnik, hogy az épületek üzembe helyezésekor nem volt kötelező a Tűzvédelmi Engedély beszerzése, azt az említett átirattal, illetve a közjegyő által hitelesített nyilatkozattal együtt, melyből kiderül, hogy átalakítási és/vagy rendeltetési változtatási munkálatok nem történtek, az iratcsomóval együtt benyújtásra kerül. ”
2. Cikk. – Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat 1. számú melléklete, kicserélődik jelen határozat mellékletét képező 1. számú mellékletével.
3. Cikk. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg, Építés és Bontás Engedélyezési Részleg, Lakásgazdálkodási és Közterület Foglalási Iroda, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató, Humánerőforrás Részleg, és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Rendőrségét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. augusztus 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző