hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/214. számú HATÁROZAT a köztemető működtetésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység közvetlen módon való átruházásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium területén

2023.07.10

2023/214. számú HATÁROZAT
a köztemető működtetésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység közvetlen módon való átruházásának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium területén

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társasdágokat Felügyelő Részleg 2023/29343. számú szakjelentését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379-es számú haszonbérleti szerződés IV. fejezet 5. cikkelyének előírásait;
Figyelembe véve a Temetőbővítés, Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról szóló 2022/452-es számú tanácshatározat előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71. számú Kormányrendelet 3. cikkelyének (1) bekezdésének m betűjébe, 5 cikkely g betűjének, a 9. cikkely (1) és (2) bekezdésének, illetve a 47. cikkely rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a temetőkről, krematóriumokról és temetkezési szolgáltatásokról szóló 2014/102. számú törvény rendelkezéseit;
Tekintettel a temetkezési szolgáltatások, a temetkezés, hamvasztás, szállítás, exhumálás és újratemetés, a temetők, az emberi krematóriumok műszaki és egészségügyi normáinak jóváhagyásáról, valamint a temetkezési szolgáltatók által teljesítendő szakmai kritériumokról és a garanciaalap szintjéről szóló, 2016/741 sz. kormányhatározat előírásait;
Figyelembe váve az utólag módosított és kiegészített, a munkálatok koncesszionálására és a szolgáltatások koncesszionálására vonatkozó 2016/100 sz. törvény 36. cikkelyét;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a munkálatok koncesszionálására és a szolgáltatások koncesszionálására vonatkozó 2016/100 sz. törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 2016/867 sz. sürgősségi kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk. (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – (1) Megállapítja Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött, a köztemető működtetését szabályozó 2017.07.19./40379-es számú haszonbérleti szerződés megszüntetését 2023 július 19-el kezdődően.
(2) Jóváhagyja a visszaszolgáltatandó javak átvételét, melyek Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött, a köztemető működtetését szabályozó 2017.07.19./40379-es számú haszonbérleti szerződés 1. sz. mellékletében azonosítottak, mely jelen határozat szerves részét képező 1. sz. melléklete.
2. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi köztemető működtetését célzó optimális megoldások megalapozásáról és megállapításáról szóló Megalapozási tanulmányt, mely jelen határozat szerves részét képező 2. sz. melléklete.
3. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumi köztemető működtetését célzó Feladatfüzetet, mely jelen határozat szerves részét képező 3. sz. melléklete.
4. CIKK. – Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi köztemető működési szabályzatát, mely jelen határozat szerves részét képező 4. sz. melléklete.
5. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszebtgyörgy municípiumi köztemető adminisztrálási tevékenység díjszabásait, mely jelen határozat szerves részét képező 5. sz. melléklete.
6. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszebtgyörgy municípiumi köztemető adminisztrálásáról szóló szervezési, működési és megvalósítási módját, az Urban-Locato Kft. részére közvetlen módon való átruházás által.
7. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszebtgyörgy municípiumi köztemető adminisztráló közszolgálatok szerződésének tervét, mely jelen határozat szerves részét képező 6. sz. melléklete.
8. CIKK. – (1) Jóváhagyja a koncessziós szerződések átengedését az Urban-Locato Kft. részére, melynek tárgya a Tega Rt. által megkötött sírhelyek átengedése, mely jelen határozat szerves részét képező 7. sz. melléklete.
(2) A sírhelyek koncessziós szerződései tartalmazzák a felek jogait és kötelezettségeit. A Tega Rt. által előzetesen beszedett koncessziós szerződések ára, amelyek meghaladják Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött, a köztemető működtetését szabályozó 2017.07.19./40379-es számú haszonbérleti szerződés érvényességi idejét, átutalásra kerül az Urban-Locato Kft. által megjelölt számlára.
9. CIKK. – Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét Antal Árpád-András urat a köztemető működtetését szabályozó haszonbérleti szerződésének aláírására.
10. CIKK. –Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap az Urban-Locato Kft. ügyvezető igazgatója, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság és az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023.június 23.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző